خودرونویس: برای اولین بار، رولزرویس کانسپت Vision خود را در لندن نشان داد.
۲